Home > Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Ondernemingsgegevens
Decanto
EZ Karel Megens
Brusselsesteenweg 137, 1730 Asse
info@decanto.be
KBO 0682724404
BTW BE0682724404

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Decanto, een eenmanszaak van Karel Megens, gevestigd te Brusselseteenweg 137 te 1730 Asse, met KBO-nummer 0682724404, (hierna ‘Decanto’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Door het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Decanto aanvaardt de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Decanto aanvaard zijn.

Artikel 2: Hoedanigheid consument

De Consument verklaart 18 jaar of ouder te zijn.
De wet stelt in art. 6 §6 dat het verboden is om:
Het is verboden om elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5 % vol, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-zestienjarigen.
Van elke persoon, die dranken of andere producten op basis van alcohol wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan zestien.
Het is verboden om sterke drank, zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-achttienjarigen.
Van elke persoon, die sterke drank wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan achttien.
(W. 10.XII.2009, art. 14)
Door het accepteren van onze verkoopvoorwaarden verklaart u ouder dan 18 jaar te zijn.

Artikel 3: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Leverkosten worden apart vermeld en zijn afhankelijk van de gekozen levermethode.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn illustratief bedoeld.

Artikel 4: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Decanto niet. Decanto is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Decanto is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Decanto. Decanto kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 5: Online aankopen

U kan op de webshop van Decanto wijnen en geschenken bestellen. De bestelde goederen kunnen in onze winkel, Brusselsesteenweg 137 in Asse worden afgehaald tijdens de openingsuren. Hiervoor wordt vanzelfsprekend geen kost aangerekend.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

via kredietkaart
via bankkaart
door gebruik van een geldige geschenkbon met unieke code
via directe overschrijving naar onze rekening

Decanto is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De bestelde goederen kunnen in onze winkel, Brusselsesteenweg 137 in Asse worden afgehaald tijdens de openingsuren. Hiervoor wordt vanzelfsprekend geen kost aangerekend.
Goederen die niet worden afgehaald, worden door onze logistieke diensten bezorgd of verzonden via een koerierdienst.
Voor bestellingen beneden 150EUR inclusief BTW wordt een leverkost van 8 EUR inclusief BTW aangerekend voor levering op één adres.
Bestellingen met een waarde boven 150EUR inclusief BTW worden gratis geleverd op één adres in België.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Decanto.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 7: Evenementen

Evenementen waarvoor inschrijving is vereist worden betaald bij de inschrijving. De inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van de betaling. Bij annulering uiterlijk 48u voor het geplande aanvangsuur wordt dit bedrag teruggegeven als een tegoedbon voor een volgend evenement. Bij annulering binnen de 48u voor het geplande aanvangsuur wordt het betaalde bedrag niet terugbetaald.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Decanto.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Decanto betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Voedingswaren waarvan het zegel verbroken is worden niet teruggenomen.

Artikel 9: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Flessen met kurksmaak worden omgeruild. Hiervoor dient de Klant de geopende fles, met kurk en met wijn, op zijn kosten aan Decanto te bezorgen, inclusief de factuur of het aankoopbewijs. De fles wordt vervangen, nooit terugbetaald, waarbij niet gegarandeerd kan worden dat dezelfde jaargang nog beschikbaar zal zijn.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Decanto en het artikel op zijn kosten terug bezorgen aan Decanto.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Decanto zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maand na levering door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op terugname of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van Decanto is bereikbaar op het telefoonnummer +32 477 83 07 26, via e-mail op info@decanto.be of per post op Brusselsesteenweg 137 in Asse. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Decanto beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Decanto zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 12: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Decanto, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende de verwerking en uitvoering van de bestelling, versturen van de nieuwsbrief en marketingcommunicatie van Decanto.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de zaakvoerder van Decanto, Brusselsesteenweg 137 te 1730 Asse, info@decanto.be], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Decanto heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Decanto om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Decanto. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbank van Brussel is bevoegd bij gerechtelijke geschillen.